IN-ECO - Air and Vacuum Components - Sertifikaadid IN-ECOAir and Vacuum Componentsin-eco.co.ee

Sertifikaadid

CE


 CE-märgis kinnitab seda, et toode vastab Euroopa tehniliste eeskirjade (direktiivide) asjakohastele põhinõuetele ning see vastavus on tõestatud kindlaksmääratud hindamismetoodika kohaselt. Põhinõuded on nõuded, mis puudutavad toodete ohutust, tervise, tarbija ja keskkonna kaitset ning teatud juhtudel ka ühilduvust.


RoHS

 

Puhurid ja vaakumpumbad INW ja ALITA vastavad Euroopa parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta direktiivile 2002/95/EÜ teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes.


HSE põhimõtted


Üks filosoofiaid, millest firma IN-ECO juhindub, on "tervis, ohutus ja keskkonnakaitse". Lisaks oma firma arendamisele keskendume me ohutute ja tervislike töötingimuste loomisele oma töötajate jaoks ning samuti koostööle eelkõige nende äripartneritega, kes aitavad oma tegevuse ja toodetega kaasa keskkonna kaitsmisele.


Oma filosoofia elluviimisel on meil järgmised eesmärgid:

 

  • täita järjekindlalt kõiki keskkonnakaitsega seotud kohustusi, mis tulenevad õigus- ja muudest aktidest;
  • teha koostööd tootjatega, kes kasutavad materjale vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta direktiivile 2002/95/EÜ teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (RoHS);
  • toodete arendamisel, tootmisel ja töötlemisel kasutada ka materjale ja tehnoloogiaid, mis võimaldavad rakendada sekundaarset toorainet ja säästa energiat;
  • pidevalt täiustada oma töötajate tööoperatsioone ja -tingimusi, et minimeerida nende negatiivset mõju keskkonnale, ohutusele ja tööhügieenile;
  • ennetada järjekindlalt avariisid ja olukordi, mille tagajärgedel võiks olla negatiivne mõju keskkonnale ja töötajate tervisele;
  • kasutada oma seadmeid ja tehnoloogiat vastavalt keskkonakaitsenõuetele, mitterahuldavad seadmed a tehnoloogiad asendada sobivamate ja tõhusamatega;
  • ennetada õnnetusi ja meie seadmete kasutajate vigastusi;
  • meie seadmete müügi suurendamisega aidata kaasa keskkonna kaitsmisele, eriti heitvete puhastamisel;
  • kasutada ja täiendada töötajate koolitamise süsteemi nende keskkonnaalase teadlikkuse, erialaste teadmiste ja keskkonnakaitset puudutava vastutustundlikkuse tõstmiseks;
  • toetada keskkonnakaitse ja keskkondliku juhtimise põhimõtteid ka meie lepigupartnerite hulgas ning eelistada neid, kes rakendavad samasuguseid põhimõtteid.

Kvaliteedi juhtimine


Meie kõige tähtsam eesmärk on saavutada kliendi täielik rahulolu, pidades seejuures kinni kõigist õigus- ja eetikanormidest. Me käitume vastutustundlikult oma partnerite, üksteise ja keskkonna suhtes. Arendame pidevalt oma firmat, tõstes kogu aeg töötajate kvalifikatsiooni ning nende motivatsiooni töötada kvaliteetsemalt ja viljakamalt.

© 1996 - 2024 IN-ECO. All rights reserved. | E-mail: info@in-eco.eu